Posts Tagged ‘економија’

На Балканот е тешко да бидеш „зелен“!

Под мотото „ПОГОДИ ЈА ЦЕЛТА“, во организација на Европската бизнис асоцијација и Министерството за економија, од 2 до 10 ноември во Македонија се одржуваат 6-та по ред „Европски ден на претприемачот“ и „Европската недела на МСП 2011“. Интересно е да се напомене дека манифестацијата „Европскиот ден на претприемачот“ истовремено се одржува во 37 европски земји.

Насловот е изјава на еден од излагачите на работилницата „Зелени политики како фактор за развој на мали и средни претпријатија и претприемништво“. Тоа беше првиот настан од манифестацијата и се одржа вчера во хотелот Александар Палас во Скопје. Според организаторите – целта на оваа работилница беше вклучување на инженерите во делот на промовирањето на зелените политики во делот на урбанистичкото планирање и изведување на градските простори.

Сепак, на работилницата се слушна многу повеќе од тоа.

Заменик министерот за животна средина и просторно планирање, Стево Темелковски, ја искажа заложбата на забрзано прифаќање на зелените економии во различни гранки од бизнисот и истите ги претстави како основа за унапредување на секторот на мали и средни претпријатија.

Пратеничката Лилјана Поповска детално се осврна на „зеленото“, во основата на неговото значење, од каде издвојувам:

  • зелените политики претставуваат одговорни политики
  • зелената економија значи почитување на културниот диверзитет
  • зелената економија го поддржува одржливиот развој (економија, екологија и социо-економски фактори) и е столб на зелените политики во малите и средни претпријатија

За жал, повторно беше констатирано дека иако стоиме добро во делот на донесување на законската регулатива што се однесува на животната средина, најголемиот проблем се појавува во спроведувањето на донесените закони.

Advertisements

Е-отпад? Што? Како? (втор дел)

Е-отпадот не е само обичен отпад. Многуте различни компоненти кои може да се најдат во него отвараат и едно сосема ново поглавје, па наместо тој едноставно да се исфрла на депониите може да се реупотреби или рециклира и повторно да се вклучи во економијата на земјата. Тој во себе содржи корисни елементи кои може да се вратат во трговијата, да придонесат во создавањето на нови работни места и да придонесат во економскиот развој.

Зголемување на стапката на рециклирање на сите електронски уреди не е само императив за заштита на човековото здравје, но исто така и за зачувување на природните ресурси. Предизвикот за планетата е едукација на потрошувачите, развивање на соодветна инфраструктура која го рециклира одговорно е-отпадот и покривање на трошоците.

Еве како одговорното рециклирање на е-отпадот носи голема корист за економијата и за животната средина:

  • Овозможува обновување на вредни метали.

Трите главни материјали кои се добиваат од е-отпадот се металите, стаклото и пластиката. Се смета дека во настанатиот е-отпад има околу 50% необоени метали, околу 5% обоени метали и 20-25% пластика.  Електронските плочи (Printed Wiring Boards – PWB) ја содржат најголемата количина на метали, иако тука се и некои од најпознатите токсични метали во е-отпадот. Постојат 10 до 100 пати повеќе благородни метали во PWBs отколку во еднаква тежина на руда земени од рудник. За илустрација: при традиционалните операции за откопување на злато, компанијата ќе треба да обработи 1 тон руда за да се извади 1 грам злато. Но, преку далеку поедноставни и поевтини процеси на рециклирање, можно е да се извади иста количина на злато од 41 отфрлени мобилни телефони.

Иако некои од извадените метали на крајот завршуваат како парчиња накит или други вредни предмети, најчесто се користат во производството на електрониката за домаќинствата. Во моментов најмногу се обновуваат благородните метали (злато, сребро и платина) и бакарот.

  • Ја чува животната средина и го штити здравјето на луѓето

Со рециклирање не се дозволува е-отпадот да остане долго време на депониите. Тоа значи дека се спречува отровните материи кои ги содржи да се ослободат во атмосферата или да навлезат во земјата и да предизвикаат несакани последици врз животната средина и врз здравјето на луѓето.

Околу 50% од масата на е-отпадот се состои од необоени метали, главно од челик. Собирањето и рециклирањето на овој материјал обично постигнува заштеда од 74% енергија, 76% загадување на водата и 86% загадување на воздухот во однос на примарното производство на челик.

  • Создава нови работни места

Рециклирањето на е-отпадот создава работни места за професионалци кои се занимаваат со рециклирање и поправање, а создава и нови пазари за вредните компоненти кои се издвоени.

Материјалот за рециклирање од отпадот генерира 5-7 пати повеќе работни места, отколку што е потребно при горењето и 10 пати повеќе работни места одколку што е потребно за отстранување во депониите. Во тематската стратегија на ЕУ за превенција и рециклирање на отпадот се смета дека за управување со отпадот и рециклирање на секторот во ЕУ27 обезбедени се 1,2-1,5 милиони работни места. За подобро објаснување, на секои 1000 тони отпадна електроника:

– Депонија – има потреба од еден или помалку работни места
– Рециклирање – 15 отворени работни места
– Поправка – 200 отворени работни места (од друга страна оваа активност нуди и дополнителна можност за студенти или семејства со мали буџети  – можност да си обезбедат ефтини компјутери)

  • Чува место на депониите

Рециклирање на е-отпадот ќе помогне во зачувување на просторот на депониите. Тежината на овој отпад не претставува драматичен проблем, но обемот на овие предмети во депониите е многу значаен, заради нивната големина и цврстината. Рециклирањето ја елиминира потребата да се градат нови големи депонии секоја година, на тој начин избегнувајќи го загадувањето на животната средина, преку воздухот, водата или движењето на камионите, без разлика дали би било искористено времено решение, рурална средина или близина на станбена населба.

Заклучок:

Рециклирањето на суровини од искористена/дотраена електроника е најефикасното решение на растечкиот проблем со е-отпадот. Повеќето електронски уреди содржат различни материјали, вклучувајќи ги и металите, кои можат да бидат обновени за идни употреби. Со демонтирање и обезбедување на повторна употреба, природните ресурси се зачувуваат, а загадувањето на водата и воздухот предизвикано од опасните материи од е-отпадот се избегнува. Покрај тоа, рециклирањето ја намалува количината на емисиите на стакленички гасови предизвикани при производство на нови производи. Тоа едноставно му дава добра смисла и ефикасност  на процесот, а нам ни дава можност да ја задржиме животната средина зелена.

продолжува …

clean up the world

 

 

%d bloggers like this: