Archive for the ‘Вода’ Category

Уметноста на Водата

Уште во 1994 година Др. Масару Емото (Јапонија) добива идеја за можноста да се замрзне примерок од вода и потоа набљудува под микроскоп. Со помош на таа метода, тој бил убеден дека во примерокот од замрзната вода ќе забележи снежни кристали. По двомесечна работа на проба и грешка, неговата идеја вродува резултат. Тој можел да забележи убави форми на хексагонални светли кристали во примерокот од мраз. Од тој момент, тој и неговиот тим инвестираат многу време и вршат лабораториски анализи. Целта на долгогодишното истражување на Јапонскиот научник, Др. Масару Емото во полето на алтернативната медицина е да ја претстави важноста – дека нашата свест и нашата цел влијаат на околината!

На почетокот, лабораториските анализи кои тој со својот тим ги вршеле вклучувале примероци од вода од чешма, вода од реки и езера. Примероците од водата од чешма не генерирале убави кристали. Исто таков бил случајот и со примероци вода од реки и езера во близина на големи градови. За разлика од тоа, земените примероци вода од реки и езера каде водата е недопрена од страна на индустријата и урбаноста, генерирале убави кристали секој со своја посебна уникатност.

Направена била обзервација на следниот начин:

  • Кога би изложиле примерок вода на музика, пример од Јохан Себастијан- Бах, влијанието на таа конкретна музична фреквенција ќе влијае на структурата на водата, правејќи нејзината кристална структура да се измени.

Истото би се случило доколку:

  • На примерок вода му понудиме молитва, доколку изговориме неколку пријатни (или лоши, непријатни) зборови или покажеме фотографии.

За целта на анализата применета била дестилирана вода, сметајќи дека од хемиски аспект како таква е чиста вода.

Кои се добиените резултати?

Примероците вода на кои биле упатени добри зборови и кои биле изложени на пријатна музика пројавувале убави форми на кристали. За разлика од нив, лошите зборови упатени кон примерокот од вода генерирал деформирани кристали. Дополнително, анализите кои тимот на Др. Масару Емото ги направил никогаш не покажале идентичност во кристалите.

(Резултатите од извршените анализи се објавени како фотографски колекции и датираат од 1999та година па се до 2008ма, меѓу кои се “Messages from Water 1”, “Messages from Water 2” како и објавената збирка фотографии во форма на книга “Water knows the answer”)

Би објасниле што претставува кристалната структура на водата.

Тоа е кога водата ќе замрзне до одреден степен да можеме под микроскоп да видиме дека таа пројавува кристали. Дополнително, во својата работа Др. Масару Емото произнесува дека, нашите цели и односот што го имаме едни кон други има свое влијание на околината – дека силата на нашите емоции имаат влијание на нашиот живот. Па тогаш ако упатените зборови кон примероците вода или пак изложувањето на водата на пријатна музика има такво влијание врз структурата на водата, замислете какво влијание има нашиот меѓусебен однос едни кон други. Кога нашето тело е составено од над 70% вода!

Water crystals photos   t31 t46 t47

Advertisements

СИТЕ ЗА ВОДАТА … Поканети сте …

flaer pokana

Соработка за вода

Print

Исполнувањето на основните човекови потреби, нашата животна средина, социо-економскиот развој и намалувањето на сиромаштијата во голема мера зависат од водата.

Доброто управување со водата е особен предизвик, поради некои од неговите уникатни карактеристики: нерамномерната распореденост во простор и време, многу комплексен хидролошки циклус и пертурбации со бројни ефекти. Брзата урбанизација, загадувањето и климатските промени му се закануваат на ресурсот, додека барањата за вода се зголемуваат, со цел да се задоволат потребите на растечката светска популација (сега повеќе од седум милијарди луѓе) за производство на храна, енергија, индустриски и домашни намени. Водата е заеднички ресурс и нејзиното управување треба да го земе во предвид широкиот спектар на спротивставени интереси. Ова обезбедува можности за соработка меѓу корисниците.

При назначувањето на 2013-та за Меѓународна година на соработка за водата на ОН, Генералното собрание на ОН признава дека соработката е од суштинско значење за постигнување рамнотежа меѓу различните потреби и приоритети и споделување на овој скапоцен ресурс рамноправно, користејќи ја водата како инструмент за мир. Промовирање на соработката за вода подразбира интердисциплинарен пристап земајќи во предвид културни, образовни и научни фактори, но и верски, етички, социјални, политички, правни, институционални и економски димензии.

Што претставува соработката за вода?

Спротивно на општото верување, добрите примери за соработка за вода во голема мера ги фрлаат во сенка конфликтите поврзани со водата. The Indus Waters Treaty, спогодба потпишана од страна на Индија и Пакистан во 1960 година, преживеала три големи конфликти и се уште е во сила и денес.

Потенцијалот за соработка за вода е голем, а користа од неа, без разлика дали во економски, социјални или еколошки услови, е значителна. Сите водни системи се многу сложени, без разлика дали се тоа системи за управување на локално или национално ниво, заеднички меѓународни речни сливови или делови од природен хидролошки циклус. Управувањето со овие системи бара повеќе соучесници, од корисници и менаџери, до експерти во различни дисциплини и донесувачи на одлуки.

Соработката е клучна не само за да се обезбеди одржлива и правична распределба на вода, туку исто така да се поттикнат и одржуваат мирољубиви односи во рамките на и помеѓу заедниците. На владино ниво – различни министерства може да соработуваат и да ја акцентираат важноста на високото ниво на знаење за управувањето со вода и во другите сектори; на ниво на заедницата – корисниците можат да соработуваат преку „здруженија на корисниците на вода“; на прекугранично ниво – институциите за заедничко управување може да помогнат во дистрибуцијата и заштитата на заедничките ресурси; и на меѓународно ниво – различни агенции на ОН можат да работат заедно за промовирање на одржливото управување со водите во целиот свет.

Механизмите за соработка се разликуваат во однос на одлучувачките структури, нивото на учество, правилата и прописите. Тие можат да бидат во форма на неформални договори или формални институции и варираат од ниво на едноставна размена на информации до заеднички механизми за управување.

Во време на избори, ние ја избираме водата

WWD 2013 - fotografii i poezija

Без вода нема ни храна …

Дали знаете што е Water footprint (Воден отпечаток)?

Сите човекови активности користат вода: за пиење, за готвење, за перење, но исто така и најмногу, за производство на храна, хартија, облека, итн.  Water footprint е начин на мерење на нашата директна и индиректна употреба на водата. Water footprint е вкупниот обем на питка вода која се искористила за производство на стоки и услуги консумирани од страна на поединец или една заедница или при производниот циклус на даден бизнис.

Големи количини на вода се потребни за производство на храна

Производство на храната – од житарици, добиток, внатрешен риболов или аквакултура, шуми – бара вода. Оваа вода потекнува од врнежите (зелена вода), кои ни се на располагање или директно или преку влага се зачувана во почвите, или од повлекувањата на водотеците, мочуриштата, езерата и водонепропустливите слоеви (сина вода).

На глобално ниво 70% од сината вода повлекувања одат на наводнување. Наводнуваното земјоделство завзема 20% од вкупното обработливо земјиште, но учествува со 40% во вкупната храна произведена во светот.
За пример, потребни се околу 1500 литри вода за производство на 1 кг пченица и 10 пати повеќе за производство на 1 кг говедско месо. Производство на храна за добитокот, колење и обработка на месото, производството на млеко и други млечни производи бараат големи количества на вода. Ова го прави water footprint на производите од животинско потекло особено висок.

И производите од риба се важен извор на протеини. Производство на риба од реки, мочуришта, и езера, и сè повеќе од аквакултура, учествува со околу 25% во производството на риба во светот.
Аквакултурата е најбрзо растечка гранка во секторот за производство на храна: просечна годишна понуда на риба од аквакултура по глава на жител е зголемена со просечна стапка од 6,6% на годишно ниво помеѓу 1970 и 2008 година. Внатрешното рибарство и аквакултурата не консумираат вода, но им е потребна одредена количина и квалитетот на водата во реките, мочуриштата, езерата и утоки, па оттука се важни корисници на вода.

22 март е Светскиот ден на водата. Направи свесен напор да се намали твојот water footprint на тој ден. Избери храна со помалку вградена вода и сподели го тоа со пријателите и семејството.

Прочитај повеќе:  http://www.unwater.org/worldwaterday/downloads/WWD2012_BROCHURE_EN.pdf

Светски ден на водата 2012 (WWD2012)

Светскиот ден на водата се одржува секоја година на 22 март со цел фокусирање на вниманието врз важноста на водата и  залагање за одржливо управување на слатководните ресурси. Во 1992 година на Конференцијата на ОН за животна средина и развој (UNCED) било препорачано прославување на еден интернационален ден на слатководните ресурси. Генералното собрание на ОН одговорило на препораката со назначување на 22 март 1993 година како прв Светски ден на водата.

Темата за 2012 година е „Светот е жеден бидејќи ние сме гладни“ (The World Is Thirsty Because We Are Hungry) и се фокусира на потрошувачката на вода за производство на храна.

„Светот е жеден поради нашите потреби за храна. Денес, има над 7 милијарди луѓе кои се хранат на планетата и овој број се очекува да достигне 9 милијарди до 2050 година. За да можат да се нахранат сите, прво треба да се обезбеди вода, во доволна количина и со соодветен квалитет. Ние исто така ќе треба да произведеме повеќе храна со користење помалку вода, да ги намалиме фрлањето и загубите на храна, но и да се стремиме кон поодржливи режими на исхрана“ се вели во официјалната брошура на WWD2012.

 

Сите информации поврзани со WWD2012 може да ги најдете на официјалната интернет страна http://www.unwater.org/worldwaterday/. ГРИНЕР го поддржува WWD2012 и следните денови ќе ги посвети на водата.

„Чудото на водата” – можност да освоите 1000 €

Локалното јавно претпријатие “Aguas de Alcázar” (Water Supplier Co.) и The Alonso Quijano School of Writers (од Alcázar de San Juan, во срцето на La Mancha, Шпанија), со желба да придонесат за ширењето на големата важност на “Чудото на водата” како есенцијален ресурс на земјата, го објавуваат ВТОРИОТ ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН НАТПРЕВАР НА ВИДЕО-ПОЕМИ  “Aguas de Alcázar” 2012.

Преку овој натпревар, кој се организира на секои две години, “Aguas de Alcázar” сака да спонзорира културни активности на кои во фокусот е водата, истакнувајќи ја нејзината животна важност. Истовремено, преку овој натпревар Alonso Quijano School of Writers сакаат да промовираат примена на нови технологии во полето на информациите и да дадат поддршка и значење на литературниот контекст.

Организаторите би биле горди доколку добијат творби од луѓе од различни култури, националности и возрасти. Тоа би бил најдобар стимул во борбата за подобар свет за сите нас. Сите информации поврзани со натпреварот, вклучително и условите за учество,  може да ги најдете на страниците на организаторите Aguas de Alcázar  и Escuela de Escritores Alonso Quijano.

Гринер – Здружение за зелено општество го поддржува натпреварот и Ве поттикнува да земете учество.

%d bloggers like this: