БИО-ЈАГЛЕН

БИО-ЈАГЛЕН е специјална форма на јаглен кој се создава кога биомаса се загрева во отсуство на воздух или со многу мали, контролирани количини на кислород. Био-јагленот може да се употреби за прифаќање и задржување на слободни форми јаглерод. Бидејќи јагленот е стабилна и цврста материја богата со јаглерод, токму и на тој начин може да се употребува – да се врзе слободен јаглерод присутен во почвата*. Био-јагленот исто така делува како подобрувач на почвата. Постои пречистителна станица за отпадни води во Германија која во процесот ги загрева отпадните материи со цел, создавање на био-јаглен. Тој процес е врвно успешен, постројката работи на принцип на прифаќање слободен јаглерод кој инаку би се ослободил во атмосферата.

*Како пример да го споменеме Германскиот Институт UMSICHT, Фраунхофер Институтот за животна средина, енергетика и безбедност, кој во технолошки услови работи на топик ефикасно производство на енергија од отпадни води, како и на енергетско користење на био-јагленот.

Животна средина – ПРИДОБИВКИ од употребата на био-јаглен

Био-јагленот е моќна алатка применлива за решавање на некои од најважните еколошки проблеми на нашето време. Да споменеме за нас најважни:

Климатски промени

Био-јагленот би можел да помогне во борбата против климатските промени со тоа што ќе го прифати и задржи слободниот јаглерод во почвата, а со тоа директно ќе влијае на пре-намена на употребата на фосилните горива. Био-јагленот задржува слободна форма на азот, со што емисиите на азотен оксид (моќен но и штетен издувен гас) во атмосферата можат да бидат намалени. Со преработката на земјоделскиот отпад во био-јаглен директно се влијае на намалување на емисиите на метан (уште еден моќен и штетен издувен гас) во атмосферата, генерирана од страна на физичкото распаѓање на отпадот. Да го поедноставиме објаснувањето, истражувања покажале дека, ова претставува моќна и едноставна алатка која би можела да “задржи” 2,2 гигатони јаглерод на годишно ниво до 2050год.

Деградација на почвата и снабденоста со храна

Како подобрувач на почвата, био-јагленот ја прави почвата поплодна, со тоа ја зголемува безбедноста на храната, ги зачувува земјоделските култури и ја намалува можноста за употреба на хемиски ѓубрива.

Загадување на водите како резултат на употребата на хемикалии во земјоделието

Био-јагленот го подобрува квалитетот на водата со тоа што го потпомага процесот на задржување хранливи материи или пак присутни хемиски ѓубрива во почвата, кои инаку би биле искористени од страна на растенијата и земјоделските култури. Сето тоа резултира со намалување на загадувањата.

Управување со отпадот

Производството на био-јаглен претставува едноставен, одржлив процес на управување со земјоделскиот отпад. Со самиот тој процес пак, се олеснуваат процесите на управувањето со отпад, производството на био-енергија и се овозможува постапката на одржливо управување со почвените ресурси.

Уништувањето на шумите и губење на земјоделските култури

Со процесот на конверзија на земјоделскиот отпад во моќниот подобрувач на почвата – био-јаглен сега веќе можеме да ги зачуваме земјоделските култури и да го спречиме уништувањето на шумите.

Biochar

Ајде сега, подетално да објасниме што всушност е био-јагленот.

Био-јагленот е моќна и едноставна алатка која ја потпомага борбата против глобалното затоплување. Оваа скоро веќе 2.000 години стара практика, го претвора земјоделскиот отпад во почвен подобрувач, со тоа што може да прифати и задржи слободни форми на јаглерод, дополнително ја зајакнува безбедноста на храната и го спречува уништувањето на шумите. Процесот вклучува создавање на ситно-грануларен јаглен со висока порозност, а со тоа го потпомага процесот на задржување хранливи материи во почвата и водата. Добивањето на “одржлив” био-јаглен е една од ретките технологии која е релативно евтина и наоѓа широка примена.

Био-јагленот претставува цврст материјал добиен со постапката на карбонизација на биомаса. Био-јагленот би можел да се додаде во почвата со цел нејзино подобрување, како и за намалување на емисиите кои се јавуваат од процесирањето на биомасата, кои инаку природно ќе се деградираат и ослободат како штетни гасови во атмосферата. Био-јагленот исто така, поседува висока вредност на врзување на јаглерод диоксид.

Био-јагленот може да биде важна алатка за зголемување на безбедноста на храната и земјоделските култури во области каде почвата е сериозно осиромашена и каде водните резерви се несоодветни за употреба. Дополнително на тоа, био-јагленот го подобрува квалитетот и квантитетот на водата со тоа што, го олеснува процесот на задржување на хранливи материи во почвата а со тоа се овозможува заштита на растенијата и културите. Тоа значи дека така повеќе хранливи материи остануваат во почвата, наместо да се излеваат во подземните води и во најлош случај така да предизвикаат загадување.

Biochar_2
Присутниот јаглерод во био-јагленот е отпорен на процесите на деградација и може да се задржи во почвата за период од стотици до илјадници години. Био-јагленот се произведува со помош на процесите на пиролиза и гасификација – процес каде што биомаса се загрева во отсуство или во околина со помала концентрација на присутен кислород. Во прилог на овој процес, каде се добива таканаречениот “подобрувач на почвата” може да се додадат и процесите на добивање нафта и гас како нус-производи, а кои пак можат да бидат искористени како суровини за гориво и со тоа да се обезбеди добивање на чиста и обновлива енергија.

Процесите на добивање на био-јаглен и био-енергија би можеле да ја потпомогнат борбата против глобалните климатски промени, со тоа што ќе ја пренасочат употребата на фосилните горива и јаглеродот присутен во почвата. Исто така, со тоа би се намалиле емисиите на штетниот азотен оксид. Оваа технологија е една од ретките која е релативно евтина и наоѓа широка примена. Навистина не можеме да си дозволиме да не ја применуваме!

Напишано од:

Јулиане Петровска, Дипл.Инж.Техн.

Advertisements

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

w

Connecting to %s