Е-отпад? Што? Како? (прв дел)

„Законот за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема“ ја категоризира електричната и електронска опрема како:

1)      големи домашни апарати;

2)      мали домашни апарати;

3)      опрема за информатичка технологија и телекомуникација;

4)      опрема за широка потрошувачка и забавна електроника;

5)      опрема за осветлување;

6)      електрични и електронски апарати (освен големи неподвижни индустриски орудија);

7)      електрични и електронски играчки и опрема за забава и спорт;

8)      медицински апарати (освен апарати кои можат да предизвикаат радијација или инфекција);

9)      инструменти за следење и контрола, и

10)   автомати.

Под е-отпад се подразбира отпад од електрична и електронска опрема.

Светот се соочува со експанзија во развојот на технологијата, па и ние стануваме дел од големото потрошувачко општество – купуваме, трошиме, фрламе … За жал, најчесто нашата непотребна електрична и електронска опрема несоодветно ја отфрламе и таа завршува заедно со останатиот севкупен отпад на градските депонии, на дивите депонии, по подрумите, таваните или на други места – што подалеку од нашите очи.

Дали некогаш сте се запрашале што се случува понатаму со вашиот компјутер, телевизор или друг апарат од домаќинството од кој сте се ослободиле на овој или оној начин ??? Што мислите, какво е нивното влијание врз животната средина и здравјето на луѓето?

За да ве поттикнеме на размислување …

Е-отпадот содржи многу штетни материи, кои негативно влијаат врз животната средина и за здравјето на луѓето и животните доколку неправилно се ракува со истите. Со неадекватно, неодговорно, постапување со ваквиот вид на отпад и негово одложувањe во природата директно ги загадуваме почвата и водата. Особено е важно да се истакне присуството на:

Олово – може да го оштети централниот и периферниот нервен систем на човекот, регистрирани се ефекти на ендокриниот систем, а може да влијае на кардиоваскуларниот систем и бубрезите. Оловото се акумулира во животната средина и има високи акутни и хронични токсични ефекти врз растенијата, животните и микроорганизмите.

Кадмиум – класифициран како токсичен со можен ризик од неповратни ефекти по човековото здравје. Кадмиум и соединенијата од кадмиум се акумулираат во човековото тело, особено во бубрезите, па со текот на времето може да доведат до сериозни оштетувања. Со продолжена изложеност на кадмиум хлорид може да биде предизвикан рак.

Жива – Метилот на живата лесно се акумулира во живите организми и се концентрира низ синџирот на исхрана преку рибата. Метилот на жива има хронични ефекти, и предизвикува оштетување на мозокот.

Хексивалентен хром (VI хром) лесно се апсорбира и произведува различни токсични ефекти во келиите. Хромот VI предизвикува многу јаки алергиски реакции, на пример астматичен бронхит. Хромот VI се смета за генекотоксичен, потенцијално штетен за ДНК.

Бромовани успорувачи на горење на пламенот – редовно се користат во електронски производи како средство за заштита од запалување. Повеќе научни опсервации укажуваат на тоа дека полибромираните дифенилетри (PBDE) дејствуваат на ендокриниот систем. Кога полибромираните бифенили (PBB) ќе се испуштат во животната средина, тие можат да влезат во синџирот на исхрана.

 продолжува …

Advertisements

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

w

Connecting to %s