Енергија – зависиме од неа …

Најнапред, неколку важни работи за енергијата.

Енергијата е капацитет на еден физички систем да заврши некоја работа.

Универзалната ознака за енергија е Е, а стандардна единица во која се мери е Џул (Ј).

Енергијата има свои основни извори и облици.

Основни извори на енергија кои ги има во природата се :

 • eнергијата од Сонцето
 • eнергијата од Земјата
 • eнергијата на гравитацијата

Основни облици на енергија се:

1.      Насобрана енергија (позната и како акумулирана енергија) во која спаѓаат :

 • енергија на положбата (потенцијална)
 • енергија на движењето (кинетичка)
 • внатрешна енергија

2.      Трансформирана енергија – енергија која преминува од еден во друг облик, односно енергијата која се појавува со преминувањето на насобраната енергија од едно на друго тело. Енергијата при трансформирањето минува низ неколку облици, (кои се меѓусебно поврзани и краткотрајни) кои ја дефинираат како:

 • Примарна (природна) енергија – енергијата која директно произлегува од основните изворите на енергија,
 • Секундарна енергија – примарна енергија која преминала во друг облик низ технички процес,
 • Крајна енергија – енергијата која доаѓа до корисникот (на пример електричната енергија),
 • Корисна (применета) енергија  – енергијата која корисникот ја користи (механичка, топлинска, светлинска, хемиска).

Природните (примарни) облици на енергија, врз основа на својата трајност и можностите за нивно исцрпување може да се класифицираат како:

1.      Необновливи облици на енергија

 • фосилните горива (јаглен, нафта, земен гас)
 • нуклеарното гориво

2. Обновливи облици на енергија

 • енергијата на водената сила (енергијата на водените текови, морските струи и бранови, плимата и осеката)
 • енергијата од биомасата (биоплин, вклучувајки ги и дрвото и органските остатоци)
 • енергијата од сончевото зрачење
 • енергијата од ветерот
 • геотермалната енергија

Особено е важно да се знае дека при секоја трансформација на енергијата настануваат загуби. Токму затоа најважна задача на енергетиката мора да биде економичноста при процесите на трансформација на енергијата од примарна до корисна. Она што е наша задача, како корисници на енергијата, е внимателно, паметно и економично употребување на енергијата.

Advertisements

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

w

Connecting to %s