За нас

„Здружение за зелено општество – Гринер“ е организација на доброволно здружени членови со цел да ја промовира интеграцијата на социјалната, економската и еколошката димензија на одржливиот развој и поттикнува на широко прифаќање на интегрираните пристапи за одржлив развој.

“Гринер” својата работа ја фокусира на раководење со ресурсите на животната средина, социјална одговорност и одржливо живеење, преку активности превземени во полето на културата, туризмот, земјоделството, управувањето со отпад и економијата.

„Гринер“ e член на:

Балканска мрежа за застапување при управување со е-отпад

MPPS logo

Македонска платформа против сиромаштија

Мрежа за рурален развој на Република Македонија

Коалиција „Натура 2000“

Advertisements