БИО-ЈАГЛЕН

БИО-ЈАГЛЕН е специјална форма на јаглен кој се создава кога биомаса се загрева во отсуство на воздух или со многу мали, контролирани количини на кислород. Био-јагленот може да се употреби за прифаќање и задржување на слободни форми јаглерод. Бидејќи јагленот е стабилна и цврста материја богата со јаглерод, токму и на тој начин може да се употребува – да се врзе слободен јаглерод присутен во почвата*. Био-јагленот исто така делува како подобрувач на почвата. Постои пречистителна станица за отпадни води во Германија која во процесот ги загрева отпадните материи со цел, создавање на био-јаглен. Тој процес е врвно успешен, постројката работи на принцип на прифаќање слободен јаглерод кој инаку би се ослободил во атмосферата.

*Како пример да го споменеме Германскиот Институт UMSICHT, Фраунхофер Институтот за животна средина, енергетика и безбедност, кој во технолошки услови работи на топик ефикасно производство на енергија од отпадни води, како и на енергетско користење на био-јагленот.

Животна средина – ПРИДОБИВКИ од употребата на био-јаглен

Био-јагленот е моќна алатка применлива за решавање на некои од најважните еколошки проблеми на нашето време. Да споменеме за нас најважни:

Климатски промени

Био-јагленот би можел да помогне во борбата против климатските промени со тоа што ќе го прифати и задржи слободниот јаглерод во почвата, а со тоа директно ќе влијае на пре-намена на употребата на фосилните горива. Био-јагленот задржува слободна форма на азот, со што емисиите на азотен оксид (моќен но и штетен издувен гас) во атмосферата можат да бидат намалени. Со преработката на земјоделскиот отпад во био-јаглен директно се влијае на намалување на емисиите на метан (уште еден моќен и штетен издувен гас) во атмосферата, генерирана од страна на физичкото распаѓање на отпадот. Да го поедноставиме објаснувањето, истражувања покажале дека, ова претставува моќна и едноставна алатка која би можела да “задржи” 2,2 гигатони јаглерод на годишно ниво до 2050год.

Деградација на почвата и снабденоста со храна

Како подобрувач на почвата, био-јагленот ја прави почвата поплодна, со тоа ја зголемува безбедноста на храната, ги зачувува земјоделските култури и ја намалува можноста за употреба на хемиски ѓубрива.

Загадување на водите како резултат на употребата на хемикалии во земјоделието

Био-јагленот го подобрува квалитетот на водата со тоа што го потпомага процесот на задржување хранливи материи или пак присутни хемиски ѓубрива во почвата, кои инаку би биле искористени од страна на растенијата и земјоделските култури. Сето тоа резултира со намалување на загадувањата.

Управување со отпадот

Производството на био-јаглен претставува едноставен, одржлив процес на управување со земјоделскиот отпад. Со самиот тој процес пак, се олеснуваат процесите на управувањето со отпад, производството на био-енергија и се овозможува постапката на одржливо управување со почвените ресурси.

Уништувањето на шумите и губење на земјоделските култури

Со процесот на конверзија на земјоделскиот отпад во моќниот подобрувач на почвата – био-јаглен сега веќе можеме да ги зачуваме земјоделските култури и да го спречиме уништувањето на шумите.

Biochar

Ајде сега, подетално да објасниме што всушност е био-јагленот.

Био-јагленот е моќна и едноставна алатка која ја потпомага борбата против глобалното затоплување. Оваа скоро веќе 2.000 години стара практика, го претвора земјоделскиот отпад во почвен подобрувач, со тоа што може да прифати и задржи слободни форми на јаглерод, дополнително ја зајакнува безбедноста на храната и го спречува уништувањето на шумите. Процесот вклучува создавање на ситно-грануларен јаглен со висока порозност, а со тоа го потпомага процесот на задржување хранливи материи во почвата и водата. Добивањето на “одржлив” био-јаглен е една од ретките технологии која е релативно евтина и наоѓа широка примена.

Био-јагленот претставува цврст материјал добиен со постапката на карбонизација на биомаса. Био-јагленот би можел да се додаде во почвата со цел нејзино подобрување, како и за намалување на емисиите кои се јавуваат од процесирањето на биомасата, кои инаку природно ќе се деградираат и ослободат како штетни гасови во атмосферата. Био-јагленот исто така, поседува висока вредност на врзување на јаглерод диоксид.

Био-јагленот може да биде важна алатка за зголемување на безбедноста на храната и земјоделските култури во области каде почвата е сериозно осиромашена и каде водните резерви се несоодветни за употреба. Дополнително на тоа, био-јагленот го подобрува квалитетот и квантитетот на водата со тоа што, го олеснува процесот на задржување на хранливи материи во почвата а со тоа се овозможува заштита на растенијата и културите. Тоа значи дека така повеќе хранливи материи остануваат во почвата, наместо да се излеваат во подземните води и во најлош случај така да предизвикаат загадување.

Biochar_2
Присутниот јаглерод во био-јагленот е отпорен на процесите на деградација и може да се задржи во почвата за период од стотици до илјадници години. Био-јагленот се произведува со помош на процесите на пиролиза и гасификација – процес каде што биомаса се загрева во отсуство или во околина со помала концентрација на присутен кислород. Во прилог на овој процес, каде се добива таканаречениот “подобрувач на почвата” може да се додадат и процесите на добивање нафта и гас како нус-производи, а кои пак можат да бидат искористени како суровини за гориво и со тоа да се обезбеди добивање на чиста и обновлива енергија.

Процесите на добивање на био-јаглен и био-енергија би можеле да ја потпомогнат борбата против глобалните климатски промени, со тоа што ќе ја пренасочат употребата на фосилните горива и јаглеродот присутен во почвата. Исто така, со тоа би се намалиле емисиите на штетниот азотен оксид. Оваа технологија е една од ретките која е релативно евтина и наоѓа широка примена. Навистина не можеме да си дозволиме да не ја применуваме!

Напишано од:

Јулиане Петровска, Дипл.Инж.Техн.

Advertisements

Важноста на Пчелите

Најпрво, ќе обрнам внимание на поимот и значењето на тн. “медна пчела”.

Bees_1

Медните пчели се дел од редот на “Hymenoptera” инсекти каде се вбројуваат и бумбари, оси, мравки.

Што можеме да научиме од пчелите?

Проучувањето на пчелите помага во проширување на областите од науката за која учат дури и учениците основци. Како на пример:

 • Пчелите се витален дел од структурата на човековиот ланец на исхрана. Дури 1/3 од храната која ја јадеме не би била достапна доколку ги нема пчелите.
 • И пчелите, како и останати инсекти, се дел од ланецот на исхрана на животните.
 • Социјалниот живот на медните пчели отсликува контроверзна замисла за структурата на општествата во светот.
 • Алатките со помош на кои пчелите го собираат медот а се лоцирани на делови од нивното тело, се всушност само пример за нивна адаптација кон условите на природата и еволуција.
 • Производите како што се медот, поленот, саќето и прополисот наоѓаат суштинска и нутритивна вредност во медицината и производствените апликации.
 • Пчелите имаат суштинска улога во генетиката и медицината како и во одржливиот развој. Гените кои досега се утврдени дека биле предмет на еволуција кај животните се од врвно значење на развојот и иднината на човекот, исто така.

За жал, на пчелите им се заканува опасност од исчезнување како резултат на влијанијатa од нашата животна средина. Индустријализмот и денешната човекова технологија продолжува да ја разнишува природната и сигурна средина и опстанок на бумбарите и медните пчели со таков размер, што им се дава мала шанса за нивно размножување.

Но ајде за момент да ја оставиме реалноста настрана, и да се задржиме на медните производи, кои се полезни за нашето здравје и благосостојба.

Bees_3

Освен медот на кој единствено помислуваме кога се спомнува медоносната пчела, во својата “лабораторија”, пчелите создаваат и други производи (матичен млеч, полен, прополис, медно саќе) кои претставуваат богатство, лековитост и хранливост и кои за нас луѓето се од суштествено значење. Во светот е општо прифатена следната констатација, пчелите произведуваат “нешто” што ниту хемичари, фармацеви, ниту технолози, или пак медицинари би биле во состојба да го создадат. Пчелните производи имаат сложен, комплексен состав со идеално  избалансирани состојки кои синергистички делуваат и претставуваат катализатори и биостимулатори за човековиот организам.

Редовна и правилна употреба на пчелните производи како додаток во исхраната делува стимулирачки при сите видови на физички и умствен напор, со тоа се подобруваат функциите на органите за варење, се стимулираат функциите на жлездите со внатрешно лачење, се потпомага и подобрува крвната слика. Со употреба на пчелните производи луѓето го оспособуваат својот организам сам да се спротистави на многу заболувања.

Да ги спомнеме накратко медните производи:

 • Во составот на медот досега се идентификувани околу 180 материи (јаглехидрати, вода, органски киселини, азотни соединенија, обоени материи, ароматични материи, макро-олиго- и микроелементи, витамини). Секоја лажичка мед претставува вистински арсенал од хемиски материи кои поседуваат огромна биолошка и профилактичка вредност. Медот е препорачлив за деца, спортисти, возрасни лица кои се занимаваат со тешка физичка или умствена работа, но и како додаток во исхраната односно како замена за шеќерот (во кафе, млеко, чај, цеден сок од лимон).
 • Матичниот млеч е секрет од млечните жлезди (со млечнобела или светлокремова боја) на младите пчели работнички, со кој пчелите ги хранат своите ларви (ларвите на идните матици за време на целиот развој се хранат со млеч, а останатите од млечот добиваат само првите три дена). Благодарение на оваа чудесна храна матицата импресионира со својата биолошка продукција и таа за еден ден може да положи дури 2.000 јајца, чија тежина трократно ја надминува нејзината сопствена тежина. Ваква продукција не е позната на друго место во живиот свет.
 • Поленот ги претставува машките полови клетки на цветните растенија. Во неговиот состав се вбројуваат: протеини, слободни аминокиселини, шеќери, минерални материи, витамини, хормони, масти, ароматични материи и секако, вода. Посебно значајно е тоа што во неговиот состав се вклучени СИТЕ 20 аминокиселини, кои влегуваат во составот на човековиот организам.
 • Прополис е производ кој пчелите го произведуваат со собирање на смолести материи од пупките на некои растенија (врба, топола, бреза, ела) и со додавање на восок и секрет од нивните жлезди. Покажува бактерицидни, антибиотички и антипротеолитички својства. Во него се идентификувани повеќе од 80 различни супстанци, од кои познати се: флавони, ароматични материи, балзами, минерални материи, органски киселини.

Се надевам дека информациите кои само накратко ги споменав ќе бидат интересни за вас и можеби ќе пројават љубопитност, па така ќе го вклучите медот и некој од останатите медни производи, како на пример прополисот, во секојдневната исхрана. Секако, во овој зимски период, неговата употреба е пожелна, медот и прополисот му помагаат на организмот во борбата со грипот и настинките, како и со заморот. Само со неколку капки прополис и лажичка мед додадени во чај, ќе му дозволите на вашиот имунолошки систем побрзо да се избори против настинката. Дури би споменале и комбинација на мед, суво грозје и ореви. Во времето на мојата баба, токму таа комбинација на мед со ореви и суво грозје била наменета за уживање на најмалите, но со тоа му се овозможувала и заштита на имунолошкиот систем во зимските периоди.

Honey Sakje

Постот е изготвен од Јулиане Петровска,

Прехранбен Технолог

Уметноста на Водата

Уште во 1994 година Др. Масару Емото (Јапонија) добива идеја за можноста да се замрзне примерок од вода и потоа набљудува под микроскоп. Со помош на таа метода, тој бил убеден дека во примерокот од замрзната вода ќе забележи снежни кристали. По двомесечна работа на проба и грешка, неговата идеја вродува резултат. Тој можел да забележи убави форми на хексагонални светли кристали во примерокот од мраз. Од тој момент, тој и неговиот тим инвестираат многу време и вршат лабораториски анализи. Целта на долгогодишното истражување на Јапонскиот научник, Др. Масару Емото во полето на алтернативната медицина е да ја претстави важноста – дека нашата свест и нашата цел влијаат на околината!

На почетокот, лабораториските анализи кои тој со својот тим ги вршеле вклучувале примероци од вода од чешма, вода од реки и езера. Примероците од водата од чешма не генерирале убави кристали. Исто таков бил случајот и со примероци вода од реки и езера во близина на големи градови. За разлика од тоа, земените примероци вода од реки и езера каде водата е недопрена од страна на индустријата и урбаноста, генерирале убави кристали секој со своја посебна уникатност.

Направена била обзервација на следниот начин:

 • Кога би изложиле примерок вода на музика, пример од Јохан Себастијан- Бах, влијанието на таа конкретна музична фреквенција ќе влијае на структурата на водата, правејќи нејзината кристална структура да се измени.

Истото би се случило доколку:

 • На примерок вода му понудиме молитва, доколку изговориме неколку пријатни (или лоши, непријатни) зборови или покажеме фотографии.

За целта на анализата применета била дестилирана вода, сметајќи дека од хемиски аспект како таква е чиста вода.

Кои се добиените резултати?

Примероците вода на кои биле упатени добри зборови и кои биле изложени на пријатна музика пројавувале убави форми на кристали. За разлика од нив, лошите зборови упатени кон примерокот од вода генерирал деформирани кристали. Дополнително, анализите кои тимот на Др. Масару Емото ги направил никогаш не покажале идентичност во кристалите.

(Резултатите од извршените анализи се објавени како фотографски колекции и датираат од 1999та година па се до 2008ма, меѓу кои се “Messages from Water 1”, “Messages from Water 2” како и објавената збирка фотографии во форма на книга “Water knows the answer”)

Би објасниле што претставува кристалната структура на водата.

Тоа е кога водата ќе замрзне до одреден степен да можеме под микроскоп да видиме дека таа пројавува кристали. Дополнително, во својата работа Др. Масару Емото произнесува дека, нашите цели и односот што го имаме едни кон други има свое влијание на околината – дека силата на нашите емоции имаат влијание на нашиот живот. Па тогаш ако упатените зборови кон примероците вода или пак изложувањето на водата на пријатна музика има такво влијание врз структурата на водата, замислете какво влијание има нашиот меѓусебен однос едни кон други. Кога нашето тело е составено од над 70% вода!

Water crystals photos   t31 t46 t47

СИТЕ ЗА ВОДАТА … Поканети сте …

flaer pokana

Соработка за вода

Print

Исполнувањето на основните човекови потреби, нашата животна средина, социо-економскиот развој и намалувањето на сиромаштијата во голема мера зависат од водата.

Доброто управување со водата е особен предизвик, поради некои од неговите уникатни карактеристики: нерамномерната распореденост во простор и време, многу комплексен хидролошки циклус и пертурбации со бројни ефекти. Брзата урбанизација, загадувањето и климатските промени му се закануваат на ресурсот, додека барањата за вода се зголемуваат, со цел да се задоволат потребите на растечката светска популација (сега повеќе од седум милијарди луѓе) за производство на храна, енергија, индустриски и домашни намени. Водата е заеднички ресурс и нејзиното управување треба да го земе во предвид широкиот спектар на спротивставени интереси. Ова обезбедува можности за соработка меѓу корисниците.

При назначувањето на 2013-та за Меѓународна година на соработка за водата на ОН, Генералното собрание на ОН признава дека соработката е од суштинско значење за постигнување рамнотежа меѓу различните потреби и приоритети и споделување на овој скапоцен ресурс рамноправно, користејќи ја водата како инструмент за мир. Промовирање на соработката за вода подразбира интердисциплинарен пристап земајќи во предвид културни, образовни и научни фактори, но и верски, етички, социјални, политички, правни, институционални и економски димензии.

Што претставува соработката за вода?

Спротивно на општото верување, добрите примери за соработка за вода во голема мера ги фрлаат во сенка конфликтите поврзани со водата. The Indus Waters Treaty, спогодба потпишана од страна на Индија и Пакистан во 1960 година, преживеала три големи конфликти и се уште е во сила и денес.

Потенцијалот за соработка за вода е голем, а користа од неа, без разлика дали во економски, социјални или еколошки услови, е значителна. Сите водни системи се многу сложени, без разлика дали се тоа системи за управување на локално или национално ниво, заеднички меѓународни речни сливови или делови од природен хидролошки циклус. Управувањето со овие системи бара повеќе соучесници, од корисници и менаџери, до експерти во различни дисциплини и донесувачи на одлуки.

Соработката е клучна не само за да се обезбеди одржлива и правична распределба на вода, туку исто така да се поттикнат и одржуваат мирољубиви односи во рамките на и помеѓу заедниците. На владино ниво – различни министерства може да соработуваат и да ја акцентираат важноста на високото ниво на знаење за управувањето со вода и во другите сектори; на ниво на заедницата – корисниците можат да соработуваат преку „здруженија на корисниците на вода“; на прекугранично ниво – институциите за заедничко управување може да помогнат во дистрибуцијата и заштитата на заедничките ресурси; и на меѓународно ниво – различни агенции на ОН можат да работат заедно за промовирање на одржливото управување со водите во целиот свет.

Механизмите за соработка се разликуваат во однос на одлучувачките структури, нивото на учество, правилата и прописите. Тие можат да бидат во форма на неформални договори или формални институции и варираат од ниво на едноставна размена на информации до заеднички механизми за управување.

Во време на избори, ние ја избираме водата

WWD 2013 - fotografii i poezija

Среќни празници …

%d bloggers like this: